විමුක්තියට මග “ගංගා”

ලොව ආගම් පහළවීමට පෙර පටන්ම මිනිස්සු ස්වභාව ධර්මයේ ක්‍රියාත්මක වන නොයෙකුත් ශක්තීන්ට වැඳුම් පිදුම් කරන්නට වූහ. අහසේ දිස්වන හිරු, සඳු … තව

ආගමික උමතුවෙන් වියලූ දැනුම් සාගරය නාලන්ද – Archaeological Site of Nalanda Mahavihara

ඉන්දියාවේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වන්දනාවේ සහ ස්මාරක දැකබලා ගැනීම සඳහා යන බොහෝදෙනා නැරඹීමට යන විශේෂිත ස්ථානයකි, පැරණි නාලන්ද විශ්ව විද්‍යාලිය පුරාවිද්‍යාත්මක … තව