සිතියම ඔස්සේ On the Map

ගූගල් සිතියම ඔස්සේ පිහිටි ස්ථාන අනුව ලිපි කියවන්න. පහත සබැඳිය විවෘත කර විශාලනය කොට ලකුණු කොට ඇති ස්ථාන නැවත විවෘත කරනන.

https://drive.google.com/open?id=1w9ZQ_wUVZSCWQvbQtg4n-7t7wfGAqLcQ&usp=sharing